SANTIAGO CAPELA DAS ÁNIMAS

A Capela das Ánimas está na cidade de Santiago de Compostela, no punto quilométrico 0,400 do Camiño Francés

Escoita as súas campás

La capilla de As Ánimas está en la ciudad de Santiago de Compostela, en el punto kilométrico 0,400 del Camino Francés

Escucha sus campanas

The Souls chapel is in  Santiago de Compostela, at kilometre 0,400 of the French Saint James Way

Listen to the bells

VISTAS DENDE O CAMPANARIO

VISTAS DESDE EL CAMPANARIO                  VIEWS FROM THE BELL TOWER

As campás da Capela das Ánimas

LAS CAMPANAS DE LA CAPELA DAS ÁNIMAS                       THE SOULS CHAPEL BELLS

Fabricante/Manufacturer:  J. LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1892

Altura/Heigth:  75 cm

Diámetro/Diameter:  84 cm

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións: IHS, Mª Y JOSE  AÑO DE 1892

DONATIVO POR ENCARGO DEL SACRISTAN DN JOSE BLANCO A LA CAPILLA DE ANIMAS DE SANTO SIENDO CAPELLAN MAYOR DN JOSE OLIVARES

FUNDIDA POR J. LISTE EN ORAZO

Inscriptions: IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1892

DONATED BY SACRISTAN JOSÉ BLANCO TO THE SANTIAGO SOULS CHAPEL BEING AS A CHAPLAIN MAJOR JOSÉ OLIVARES

FOUNDRED BY J. LISTE IN ORAZO

Fabricante/Manufacturer:   FRANCISCO ANTONIO BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1801

Altura/Heigth:  65 cm

Diámetro/Diameter:  72 cm

Nota musical/Musical note:   Lab/Ab

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  JHS MARIA Y JOSEPH  AÑO DE 1801  ME HIZO FRANCISCO ANTO BLANCO EN STO

Inscriptions: JHS. MARY AND JOSEPH

YEAR 1801

FRANCISCO ANTONIO BLANCO MADE ME IN SANTIAGO

Fabricante/Manufacturer:   FRANCISCO ANTONIO BLANCO* (por semellanza á campá mediana/Similar to the medium bell)

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1787

Altura/Heigth:  58 cm

Diámetro/Diameter:  64 cm

Nota musical/Musical note:   Sib/Bb

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    JHS MARIA Y JOSEPH  AÑO DE 1787

Inscriptions: JHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1787