Campás do Camiño. As campás na contorna dos Camiños Francés e Primitivo en Galicia
CAMPANAS DEL CAMINO. LAS CAMPANAS EN EL ENTORNO DE LOS CAMINOS FRANCÉS Y PRIMITIVO EN GALICIA
ST JAMES WAY BELLS. THE BELLS IN THE SURROUNDINGS OF THE FRENCH AND PRIMITIVE WAYS IN GALICIA

As campás constitúen  un patrimonio tanto material como inmaterial. Material por seren un fermoso instrumento musical feito de xeito artesanal. Inmaterial polo seu son que chega a todos os veciños e porque funcionaron, e aínda funcionan, como un medio de comunicación. Tamén porque gardan inscricións onde se dá conta de distinta información como o artesán que as fixo, o ano de fabricación, advocacións relixiosas e outros datos históricos.

O día 30 de novembro do 2022 a UNESCO declarou o toque manual de campás español como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade.

Pero as campás son unhas grandes descoñecidas. Como o acceso a elas, lóxicamente, non é doado, esta páxina pretende achegar o coñecemento das campás do Camiño ao público en xeral. Tamén dá a coñecer algúns toques empregados polos campaneiros para  avisar á comunidade de certos acontecementos.

Las campanas constituyen  un patrimonio tanto material como inmaterial. Material porque son un hermoso instrumento musical hecho de forma artesanal. Inmaterial por su sonido, que llega a todos los vecinos y porque funcionaron, y todavía funcionan, como  un medio de comunicación. También porque suelen tener inscripciones como el artesano que las hizo, el año de fabricación, advocaciones religiosas y otros datos históricos.

El día 30 de noviembre de 2022 la UNESCO declaró el toque manual de campanas español como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Pero las campanas son unas grandes desconocidas. Como el acceso a ellas, lógicamente, no es fácil, esta página pretende acercar el conocimiento de las campanas del Camino al público en general. También da a conocer algunos toques empleados por los campaneros para avisar a la comunidad de ciertos acontecimientos.

Bells are both a material and intangible heritage.  Material because they are a beautiful musical instrument made by hand. Intangible for its sound, heard by all  neighbours, and because bells worked, and still are working, as a kind of mass media. Moreover, they usually have inscriptions with a lot of information such as the craftsman, manufacturing year, religious advocations and other historical data.

On november 30, UNESCO declared the manual ringing of Spanish bells as Intangible Cultural Heritage of Humanity.

But bells are the great strangers. As access to them, logically, is not easy, this web aims to bring the knowledge of the bells of the Way to everybody. The page also publicizes some bell rings to alert community to certain events.

 

 

   CONTACTO / CONTACT:  sistallo59@gmail.com


Dende esta páxina, clicando nos marcadores do mapa ou no listado posterior, poderás ver fotografías, datos e inscricións das campás da localización elixida. Tamén poderás escoitar o seu son.

En certas páxinas  atópanse imaxes doutros elementos como reloxos mecánicos ou carillóns, ademais de fermosas vistas dende os campanarios.

Desde  esta página, clicando en los marcadores del mapa o en el listado posterior, podrás ver fotografías, datos e inscripciones  de las campanas de la localización elegida. También podrás escuchar su sonido.

En ciertas páginas aparecen otros elementos como relojes mecánicos, carillones o hermosas vistas desde el campanario.

From this page, by clicking on the markers on the map or in the subsequent list, you will be able to see photographs, data and inscriptions of the bells of the chosen location. You can also hear its sounds.

Other elements such as bell clocks, carillons or beautiful views from the bell tower appear on certain pages.