CATEDRAL DE LUGO

De Prima -----------------------------Santa María--------------------Cimbálico---------------------Froilana----------------------San José, A Sardiñeira
Mariana menor---------------Mariana maior--------------De Prima------------------------------Santa María

Catedral de Santa María en Lugo

Gran parte da información está extraída da páxina web campaners.com,  un traballo de Francesc Llop i Bravo e Mari Carmen Álvaro Muñoz

Escoita as badaladas das campás da catedral

Catedral de Santa María en Lugo

Gran parte de la información está extraída de la página web campaners.com, un trabajo de Francesc Llop i Bravo y Mari Carmen Álvaro Muñoz

Escucha las campanadas de la catedral de Lugo

St Mary’s cathedral in Lugo

A great part of the information  is drawn out of the website campaners.com, by Francesc Llop i Bravo and Mari Carmen Álvaro Muñoz

Listen to the Lugo cathedral bells

As torres da catedral de Lugo (como o resto da fachada) foron construidas con un imposto sobre o viño, que estivo en vigor nove anos, dende 1764 a 1773, ata que unha protesta dos bebedores paralizou a medida. A tasa era de dous maravedíes por cuartillo de viño

Outra curiosidade é que Xacobe III de Inglaterra e VIII de Escocia visitóu Lugo en 1719 e hospedouse a carón da catedral. Este rei inglés pediulle ao cabildo que deixasen de tocar as campás antes das oito, á hora da prima, xa que o espertaban. Principalmente os días solemnes nos que había repiques. Neste caso propuxo tocar somentes a campá pequena, chamada esquilón. O cabildo aceptou a suxerencia

Las torres de la catedral de Lugo (como el resto de la fachada) fueron construidas con un impuesto sobre el vino, que estuvo en vigor durante nueve años, desde 1764 a 1773, hasta que una protesta de los bebedores paralizó la medida. La tasa era de dos maravedíes por cuartillo de vino.

Otra curiosidad es que Jacobo III de Inglaterra y VIII de Escocia visitó Lugo en 1719 y se hospedó al lado de la catedral. Este rey inglés le pidió al cabildo que dejasen de tocar las campanas antes de las ocho, a la hora de la prima, dado que lo despertaban. Principalmente los días solemnes en los que había repiques. En este caso, propuso tocar solo la campana pequeña, llamada esquilón. El cabildo aceptó la sugerencia

The towers of Lugo cathedral (as the rest of the façade) were built with a tax on wine, which was in effect  during nine years, from 1764 to 1773, until drinkers started to protest again this measure. The tax was two maravedíes for per pint of wine.

Apart from this, Jacobo IIIf England visited Lugo and stayed next to he cathedral. This king asked the cathedral council to stop ringing the bells before eight o’ clock in the morning, at the time of prima,  as he was awake by the sound. Mainly, on solemnial days when there were peals. In this case, he proposed to tall only the small bell, called esquilón. The council accepted the suggestion

As campás da CATEDRAL DE LUGO

LAS CAMPANAS DE LA CATEDRAL DE LUGO                                LUGO CATHEDRAL BELLS

 

Froilana
Froilana

Fabricante/Manufacturer:   ANDRÉS CAGIGAL

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1792

Altura/Height:   105 cm

Diámetro/Diameter:   140 cm

Nota musical/Musical note:  Mi b/ E b

Estado/Condition:  sen badalo e afectada por excrementos de aves/without bell-clapper and affected by bird dungs

Inscricións/Inscriptions:   JHS Mª ET JOS. S. FROYLE ORA PRONOBIS

JHS, MARY AND JOSEPH

SAINT FROILAN, PRAY FOR US

ONNES AD ECLAM. VOCE VOCABO SONORA IN FROYLAN VOCE CVI SVM DICATA PATRONO

FVIT ERECTA CVN ISTA DEDICATIONE ANNO 1719

I WAS BUILT WITH THIS INSCRIPTION YEAR 1719

REDIFICATA EADEM IN 1774 ITERVM

REBUILT IN 1774

CONSECRATA 1792 ARTIFECES DOMINICVS PALACIO Y ANDRES CAGIGAL

CONSECRATED IN 1792 MADE ME DOMINICUS PALACIO AND ANDRÉS CAGIGAL

Santa María

Fabricante/Manufacturer:  JANUARIO BLANCO E ANTONIO CARRERA BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year: 1864

Altura/Heigth:   85 cm

Diámetro/Diameter:   119 cm

Nota musical/ Musical note:  Si b/B b

Estado/Condition:   en uso pero afectada por excrementos de aves/ in use but affected by bird dungs

Inscricións/Inscriptions:   SIGNUM VIRG. MARIÆ SACRUM EX ÆRE FUS. JANUARIO BLANCO ET ANTONIO CARRERA BLANCO OPIFICIB CONFLAT

WELDED BY JANUARIO BLANCO AND ANTONIO CARRERA BLANCO

LA VOZ DE MARIA / DE GRACIA PLENA / A SU CULTO INVITA / A TODA LA TIERRA

MARY’S VOICE/ FULL OF GRACE/INVITES ALL THE EARTH/ TO HER CULT

AB EXCMO. ET YLTMO. D. D. JOSEPHO DE LOS RIOS ET LAMADRID PONTIF. SAC. CRISM. DELIB. D. D. PETRO BENEDICTIO A VALDÉS, ARCHIDIAC. PRO CANONIC. COLLEG. CULMINE SUSPENS. ANNO D. MDCCCLXIV

WAS CONSECRATED BY THE MOST EXCELLENT AND ILLUSTRIOUS SIR JOSÉ DE LOS RÍOS Y LAMADRID, BEING AN ARCHDEACON PEDRO BENITO VALDÉS

YEAR 1864

De Prima

Fabricante/Manufacturer:   DOMINGO DE PALACIO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1805

Altura/Heigth:   75 cm

Diámetro/Diameter:   106 cm

Nota musical/Musical note:  Fa/F

Estado/Condition:  en uso, afectada por excrementos de aves/ in use, affected by bird dungs

Inscricións/Inscriptions:   SIGNVM AETERN SALUT PIGNORI IN EVCHARISTIA SACRVM JESV CHRISTO SACERDOTI ET VICTIM CHRISMATA

VNCTION DEDICAT PONTIFICE  ILLVSTMO D D PHILIPPO PELAEZ CAVNEDO DOMINICO PALACIO FVSOR D AVGVSTINO SOLER ET ARMAÑA TEMPLI AEDITVO

HIEROTHECAES PRAEPOS A Đ M DCCCV

Inscriptions:

THIS IS THE SIGN OF ETERNAL SALVATION, THE SACRED CLAIM IN THE EUCHARIST IN WHICH JESUS ​​CHRIST IS A PRIEST AND A VICTIM.

THE BISHOP (THE PONTIFF) DEDICATES IT TO THE MOST ILLUSTRATED  FELIPE PELÁEZ CAUNEDO, BEING THE FOUNDER  DOMINGO PALACIO AND THE SACRISTAN OF THE TEMPLE, AUGUSTINO SOLER Y ARMAÑÁ

Cimbálico

Fabricante/Manufacturer:   GREGORIO DE SOBRADO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1740

Altura/Heigth:   70 cm

Diámetro/Diameter:   77 cm

Nota musical/Musical note:  Mi b/E b

Estado/Condition:   en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións/Inscriptions:   IHS MARIA  I JOSEPH  ANO DE 1740 

IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1740

GREGORIO DE SOBRADO ME HIZO

DONE BY GREGORIO DE SOBRADO

A Sardiñeira

Fabricante/Manufacturer:   JOSÉ CABRILLO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1920

Altura/Heigth:   60 cm

Diámetro/Diameter:   64 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition: raxada/rota/cracked

Inscricións/Inscriptions:   SAN JOSE ANO 1920 JOSÉ CABRILLO SALAMANCA

SAINT JOSEPH

YEAR 1920

JOSÉ CABRILLO

SALAMANCA

Mariana maior

Fabricante/Manufacturer:   DIONISIO ALONSO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1719

Altura/Heigth:   50 cm

Diámetro/Diameter:   53 cm

Nota musical/Musical note:  Fa /F

Estado/Condition: en uso/in use

Inscricións/Inscriptions: IHS MARIA IOSEPH

IHS, MARY, JOSEPH

LAVDATE DOMIИVM  IИ  CIMBALIS  BEИE SOИAИTIBVS  AИИO  17I9

DIOИISIO # ALONSO # ME FCIT

DONE BY DIONISIO ALONSO

Mariana menor

Fabricante/Manufacturer:  DIONISIO ALONSO

Ano de fabricación/Manufacturing year: 1719

Altura/Heigth:   41 cm

Diámetro/Diameter:   44 cm

Nota musical/Musical note:  La b/A b

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións/Inscriptions:   IHS  MARIA IOSEPH

IHS, Mary, Joseph

LAVDATE  DOMIИVM  IИ  CIMBALIS  BEИE SOИAИTIBVS  AИИO  17I9

DIONISIO  ALONSO  MEFECIT

DONE BY DIONISIO ALONSO

Campá das horas/Hours bell

Fabricante/Manufacture:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1577

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:   120 cm

Nota musical/Musical note:  La/A

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións/Inscriptions:  IHS ANNO M D LXX VII PONTIFICE MAXIMO GREGORIO XII REGE PHILIPO II  EPO FERDINANDO

          VELLOSILLO

YEAR 1577

POPE GREGORIO XII

FELIPE II KING

FERNANDO VELOSILLO

AB E WARIA GRACIA PLENA DOWINVS TECVM BENEDICTA TV IN MVLIERIBVS

AVE MARIA/ FULL OF GRACE/LORD IS WITH YOU/BLESSED AMONG ALL WOMEN

Campá dos cuartos/Quarters bell

Fabricante/Manufacturer:   FRANCISCO DE PALACIO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1725

Altura/Heigth:  70 cm

Diámetro/Diameter:  82 cm

Nota musical/Musical note:  Si/B

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións/Inscriptions:   CRVX DNI DICOR QVO SACRO SIGNO TEMPESTAS PELLITVR OMNIS

ESTA CAMPANA SE HIZO EN EL ANO DEL SENOR DE 1725 POR EL MAESTRO FRANCISCO DE PALACIO

THIS BELL WAS DONE IN THE YEAR OF THE LORD 1725 BY TEACHER FRANCISCO DE PALACIO

Campá de sinais/Signs bell

Fabricante/Manufacture:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note: 

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións/Inscriptions:   …MARIA ORA…

…Mary prays…

As campás do carillón

LAS CAMPANAS DEL CARILLON                                 CHIMING CLOCK BELLS

7 campás afinadas nunha escala musical tocadas mecánicamente / 7 campanas afinadas en una escala musical tocadas mecánicamente / 7 bells tuned on a musical scale played all of them mechanically

Escoita a escala musical do carillón               Escucha la escala musical del carillón              Listen to the chiming clock musical scale

Segundo testemuñas, cando o carillón estaba en funcionamento tocaba esta melodía

Según recuerdan algunos testigos, cuando estaba en funcionamiento  el carillón tocaba esta melodía

According to  some witnesses memories, chiming clock played this melody

1 Mi/E

Fabricante/Manufacturer:   VIUDA DE MURUA

MURUA’S WIDOW

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1954

Altura/Heigth:   50 cm

Diámetro/Diameter:   64 cm

Nota musical/Musical note:  Mi/E

Estado/Condition:   Bo, sen uso/Bueno, sin uso/Good, unused

Inscricións/Inscriptions:   AÑO MARIANO 1954

MARIAN YEAR 1954

VIUDA DE MURUA / VITORIA

MURUA WIDOW

VITORIA

         1 Mi

1 E

 

2 Do/C

Fabricante/Manufacturer:   VIUDA DE MURUA

MURUA’S WIDOW

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1954

Altura/Heigth:   58 cm

Diámetro/Diameter:   74 cm

Nota musical/Musical note: Do/C

Estado/Condition:Bo, sen uso/Bueno, sin uso/Good, unused

Inscricións:   AÑO MARIANO 1954

VIUDA DE MURUA / VITORIA

          2 / DO

Inscriptions:

MARIAN YEAR 1954  WIDOW OF MURUA VITORIA  2 C

3 La/A

Fabricante/Manufacturer:    VIUDA DE MURUA

MURUA’S WIDOW

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1954

Altura/Heigth:  70 cm

Diámetro/Diameter:  89 cm

Nota musical/Musical note:  La/A

Estado/Condition:Bo, sen uso/Bueno, sin uso/Good, unused

Inscricións:

AÑO MARIANO 1954

VIUDA DE MURUA / VITORIA

3

Inscriptions: MARIAN YEAR 1954

MURUA’S WIDOW

VITORIA

3

4 Fa/F

Fabricante/Manufacturer:   VIUDA DE MURUA

MURUA’S WIDOW

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1954

Altura/Heigth:   90 cm

Diámetro/Diameter:   108 cm

Nota musical/Musical note: Fa/F

Estado/Condition: Bo, sen uso/Bueno, sin uso/Good, unused

Inscricións:   AÑO MARIANO 1954

VIUDA DE MURUA / VITORIA

          4 / FA

Inscriptions:

MARIAN YEAR 1954

MURUA’S WIDOW

VITORIA

4 F

5 Si b/B b

Fabricante/Manufacturer:    VIUDA DE MURUA

MURUA’S WIDOW

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1954

Altura/Heigth:  65 cm

Diámetro/Diameter:  80 cm

Nota musical/Musical note:  Si b/B b

Estado/Condition: Bo, sen uso/Bueno, sin uso/Good, unused

Inscricións:

AÑO MARIANO 1954

VIUDA DE MURUA / VITORIA

5 SI

Inscriptions: MARIAN YEAR 1954

MURUA’S WIDOW

VITORIA

5 B

6 Sol/G

Fabricante/Manufacturer:    VIUDA DE MURUA

MURUA’S WIDOW

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1954

Altura/Heigth:  87 cm

Diámetro/Diameter:  103 cm

Nota musical/Musical note:  Sol/G

Estado/Condition:Bo, sen uso/Bueno, sin uso/Good, unused

Inscricións:

AÑO MARIANO 1954

VIUDA DE MURUA / VITORIA

6 SOL

Inscriptions: MARIAN YEAR 1954

MURUA’S WIDOW

VITORIA

6 G

7 Re/D

Fabricante/Manufacturer:    VIUDA DE MURUA

MURUA’S WIDOW

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1954

Altura/Heigth:  51 cm

Diámetro/Diameter:  61 cm

Nota musical/Musical note:  Re/D

Estado/Condition:Bo, sen uso/Bueno, sin uso/Good, unused

Inscricións:

AÑO MARIANO 1954

VIUDA DE MURUA / VITORIA

7 RE

Inscriptions:

MARIAN YEAR 1954

MURUA’S WIDOW

VITORIA

7 D

Outras campás DE lUGO

OTRAS CAMPANAS DE LUGO                                 ANOTHER  LUGO BELLS

Concello de Lugo/Ayuntamiento de Lugo/Lugo Town Hall
Capela do Carme/Capilla del Carmen/Carmen's chapel
Igrexa de Santiago A Nova/Iglesia de Santiago A Nova/Saint James The New church
Capela Sta María/Capilla Sta María/Saint Mary's chapel
Colexio Franciscanos/Colegio Franciscanos/Franciscanos School
Igrexa de San Pedro/Iglesia de San Pedro/Saint Peter's church