INSCRICIÓNS/INSCRIPCIONES/INSCRIPTIONS

PARTES DA CAMPÁ

PARTES DE LA CAMPANA

BELL COMPONENTS

INSCRICIÓNS QUE SE ATOPAN NAS CAMPÁS DESTE TRABALLO

No tercio:  En case todas aparece JHS ou tamén IHS (monograma de Xesucristo), MARíA Y JOSÉ  AÑO DE …

No medio figuran imaxes, de Santa Bárbara principalmente.

No medio ou no pé aparecen o fabricante, advocacións ou datos históricos.

INSCRIPCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CAMPANAS DE ESTE TRABAJO

En el tercio: en casi todas aparece JHS o IHS (monograma de Jesucristo), MARÍA Y JOSÉ  AÑO DE …

En el medio, figuran imágenes, de Santa Bárbara principalmente.

En el medio o en el pie, aparecen el fabricante, advocaciones y datos históricos.

THE MOST USUAL BELLS INSCRIPTIONS APPEARED ON THIS RESEARCH WORK

Upwards: almost all the bells have the inscription JHS or IHS (Jesuchirst monogram), MARY AND JOSEPH YEAR…

in the middle, there are usually images of Saint Barbra.

Downwards or even in the middle, it can be seen the manufacturer name, religious advocations and historic data.

O idioma no que están case todas as inscricións das campás é o castelán. Algunhas usan o latín. O galego só está presente nunha campá de xeito testemuñal (na campá pequena do Cebreiro).


El idioma en el que están casi todas las inscripciones de las campanas es el castellano. Algunas usan el latín.  El gallego solamente está presente en una campana de forma testimonial (la campana pequeña de O Cebreiro).

Almost all the bells inscriptions are written in Spanish, but some of them are in Latin. Galician language is only used in a bell (the small one of O Cebreiro church).