FERREIROS

A igrexa de Santa María de Ferreiros está no concello de Paradela,  no quilómetro 100,600 do Camiño Francés

Escoita as súas campás

La iglesia de Santa María de Ferreiros está en el ayuntamiento de Paradela,  en el kilómetro 100,600 del Camino Francés

Escucha sus campanas

Santa María de Ferreiros church is in Paradela township,  at kilometre 100,600 of the French Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de FERREIROS

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE FERREIROS                                  FERREIROS CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   RUYZ

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1846

Altura/Heigth:  52 cm

Diámetro/Diameter:  58 cm

Nota musical/Musical note:   Mi/E

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  AÑO D 1846

          SIENDO CURA D. TOMAS MARIA BAZQUZ

                                       RUYZ ME HIZO

Inscriptions:

JHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1846

BEING A PRIEST  TOMÁS MARÍA VÁZQUEZ

RUIZ MADE ME

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1688

Altura/Heigth:  46 cm

Diámetro/Diameter:  49 cm

Nota musical/Musical note:   Sol/G

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   IHS MARIA IOSE  AÑO 1688

Inscriptions: IHS MARY JOSEPH

YEAR 1688