MONTÁN

A igrexa de Montán está no quilómetro 125 do Camiño Francés

Escoita a campá grande da igrexa de Montán

La iglesia de Montán está en el kilómetro 125 del Camino Francés

Escucha la campana grande de la iglesia de Montán

Montán church is at kilometre 125 of the French Way

Listen to the big bell

As campás da Igrexa de MONTÁN

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE MONTÁN                                  MONTÁN CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1878

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:     Lab/Ab

Estado/Condition:   En uso. Peligro de caída, eixe dobrado/In use. Danger of falling, bent shaft

Inscricións:  SANTA MARYA DE MONTAN ORA PRONOBYS  AÑO DE 1878

HYCYERONME? … PARROCO DN FRANCYSCO ABAD   POR …

Inscriptions:   SAINT MARY OF MONTÁN PRAY FOR US

YEAR 1878

MADE ME? … PRIEST FRANCISCO ABAD

BY …

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1878

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note: 

Estado/Condition:   raxada/cracked

Inscricións:      JHS Y MARYA ORA PRONOBYS  AÑO DE 1878

Inscriptions:   JHS AND MARY PRAY FOR US  YEAR 1878