TOQUES DE CAMPÁ/TOQUES DE CAMPANA/BELL CHIMES

As campás foron e seguen  sendo un medio de comunicación. Na gravación do son das campás para este traballo, moitas veces viña algún veciño preguntando: “Quen morreu?”.

O seguinte audio, recollido despois da gravación dos sons dunhas campás, dá conta do seu uso como medio de comunicación que aínda conservan.

 

 

 

 

Las campanas fueron y siguen siendo un medio de comunicación.  En la grabación de las campanas para este trabajo, era habitual que se acercase algún vecino preguntando: “¿Quién murió?”.

El siguiente audio, recogido después de la grabación del sonido de unas campanas,  da cuenta de su uso como medio de comunicación que aún conservan.

 

 

 

 

Bells were in the past and continue to be now a mass media. During the recording of bell chimes for this project, it was common that some neighbours got close asking me: “Who was died?”.

The following audio, which happened after the recording of some bells chimes, shows the communication power of the bells (English transcription):

“Excuse me, listen to me, excuse me, you’re scaring the whole village. Usually  we only chime the bell  when there is fire or when somebody is died. And it’s not to be heard only by one people,  everyone must hear it.”

A señora aceptou a explicación de que se estaba a facer un traballo sobre as campás do Camiño e marchou tranquila.

O día 30 de novembro de 2022 a UNESCO declarou o toque manual de campás español como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade.

La señora aceptó la explicación de que se estaba realizando un trabajo sobre las campanas del Camino y se marchó tranquila.

El día 30 de noviembre de 2022 la UNESCO declaró el toque manual de campanas español como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Finally, the woman accepted the explanation given by the author of this project and she went away calmy.

On november 30, UNESCO declared the manual ringing of Spanish bells as Intangible Cultural Heritage of Humanity.

TOQUES DE CAMPÁ E CAMPANEIROS

TOQUES DE  CAMPANA Y CAMPANEROS                                BELL CHIMES AND BELL RINGERS

Victorino Regueiro de San Vicente do Burgo

Toque festivo para procesión,  campaneiro Victorino  Regueiro, de O Burgo.

Toque festivo para procesión, campanero Victorino Regueiro, de O Burgo.

Celebration chime for procession, bell ringer Victorino Regueiro, from O Burgo.

Toque de alarma por incendio. Campaneiro, Victorino Regueiro, de O Burgo.

Toque de alarma por incendio. Campanero, Victorino Regueiro, de O Burgo.

Fire alarm chime. Bell ringer, Victorino Regueiro, from O Burgo.

Toque a defunto, igual para homes e para mulleres. Campaneiro, Victorino Regueiro, de O Burgo.

Toque a difunto, igual para hombres y para mujeres. Campanero, Victorino Regueiro, de O Burgo.

Death knell chime, same for men and women. Bell ringer, Victorino Regueiro, from O Burgo.

TOQUES DE CAMPÁ E CAMPANEIROS

TOQUES DE CAMPANA Y CAMPANEROS     BELL CHIMES AND BELL RINGERS

O campaneiro de San Romao da Retorta, Jaime López Lamas, amosa diversos xeitos de tocar e a súa finalidade. Algúns toques, como o A DOBRADO, poden ter varios usos e significados. Asi,  o día do padrón interprétase como toque festivo ou de procesión. Se o toque A DOBRADO se executa noutro momento, enténdese como aviso dun acontecemento importante. Por exemplo, un incendio.

El campanero de San Romao da Retorta Jaime López Lamas muestra diversos toques y su finalidad. Algunos, como el toque A DOBLADO, pueden tener varios usos y significados. Así, tocado el día del patrón se interpreta como toque festivo o de la procesión. Si el toque A DOBLADO se ejecuta en otro momento se entiende como aviso de un suceso importante. Por ejemplo,  un incendio.

The bell ringer from San Romao da Retorta, Jaime López Lamas, shows different chimes and their purpose. Some of them, such as  A DOBLADO ringing, can have several uses and meanings. Thus, if you play on the village feast day it will be interpreted as a festive or procession chime. If A DOBLADO chime is executed at another time it will be understood as a warning of an important event. For example, a fire.

Toque A DOBRADO, usado para a procesión o día da festa, en caso de incendio ou para outros avisos. / Toque A DOBLADO, usado para la procesión del día de fiesta, en caso de incendio o para otros avisos / A DOBLADO chime, used for the procession in the village feast day, in case of fire or for other warnings.

Toque A LARGO, usado para a chamada á misa / Toque A LARGO, usado para la llamada a misa / A LONG chime, used for mass call.

Toque a defunto / Toque a difunto / Death knell

O toque dunha soa badalada úsase o día da festa no comezo da misa e na consagración. Tamén se emprega no remate dos enterros  / El toque de una sola campanada se usa el día de la fiesta en el comienzo de la misa y en el momento de la consagración. También se usa al final de un sepelio / A single bell ringing is used on the feast day at the  beginning of mass and at consecration time. It is also chimed at the end of a burial.

TOQUES DE CAMPÁ E CAMPANEIROS

TOQUES DE CAMPANA Y CAMPANEROS     BELL CHIMES AND BELL RINGERS

Toque de aviso de incendio,  campaneiro  Julio Fernández Pin, de A Fontaneira / Toque de aviso de incendio, campanero Julio Fernández Pin, de A Fontaneira /  Fire warning chime, bell ringer Julio Fernández Pin, from A Fontaneira.

,

Toque A RELEIXAR (a defunto) polo campaneiro de A Fontaneira, Julio Fernández Pin / Toque A RELEIXAR (a difunto) por el campanero de A Fontaneira, Julio Fernández Pin / Chime bell A RELEIXAR (death knell) by the bell ringer Julio Fernández Pin, from A Fontaneira.

,

TOQUES DE CAMPÁ E CAMPANEIROS

TOQUES DE  CAMPANA Y CAMPANEROS                                BELL CHIMES AND BELL RINGERS

Aportación de José Martínez, campaneiro e sacristán de Sabugueira (Lavacolla)

Aportación de José Martínez, campanero y sacristán de Sabugueira (Lavacolla)

Contribution by José Martínez, bell ringer and sexton of Sabugueira (Lavacolla)

Primeira chamada á misa.

Primera llamada a misa.

First call to mass.

Segunda chamada á misa.

Segunda llamada a misa.

Second call to mass.

Terceira chamada á misa.

Tercera llamada a misa.

Third call to mass.

Toque 15 minutos antes da misa.

Toque 15 minutos antes de la misa.

Chime 15 minutes before mass

Toque de entrada á misa.

Toque de entrada a misa.

Chime of entrance to Mass.

Toque a defunto por un home.

Toque a difunto por un hombre.

Death knell by a man

Toque a defunto por unha muller.

Toque a difunto por una mujer.

Death knell by a woman

Toque de enterro de home.

Toque de entierro de hombre.

Men’s burial chime

Toque de enterro de muller.

Toque de entierro de mujer.

Women’s burial chime