SABUGUEIRA (LAVACOLLA)

A igrexa parroquial de San Paio de Sabugueira, en Lavacolla, está no punto quilométrico 9,500 do Camiño de Santiago

Escoita as campás

La iglesia parroquial de San Paio de Sabugueira, en Lavacolla, está en el punto kilométrico 9,500 del Camino de Santiago

Escucha sus campanas

San Paio de Sabugueira church,  in Lavacolla, is at kilometre 9,500 of the Saint James Way

Listen to the bells

DENDE O CAMPANARIO

DESDE EL CAMPANARIO                       FROM THE BELL TOWER

As campás da Igrexa de SABUGUEIRA

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SABUGUEIRA                                  SABUGUEIRA CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   PALACIO Y LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1866

Altura/Heigth:   84 cm

Diámetro/Diameter:   98 cm

Nota musical/Musical note:   Sol/G

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   IHS Mª Y JOSE  AÑO D 1866

                          PALACIO Y LISTE EN ORAZO

Inscriptions:   IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1866

PALACIO AND LISTE IN ORAZO

Fabricante/Manufacturer:   OCAMPO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1994

Altura/Heigth:   60 cm

Diámetro/Diameter:   67 cm

Nota musical/Musical note:   Do/C

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1994

                              SAN PELAYO DE SABUGUEIRA

                              Anagrama de OCAMPO

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1994

SAN PAIO DE SABUGUEIRA

OCAMPO ANAGRAM