SAN ROMAO DA RETORTA

A igrexa de San Romao da Retorta está no punto quilométrico 80,777 do Camiño Primitivo, no concello de Guntín. Nos arredores existe un miliario romano do ano 40 d.C.

La iglesia de San Romao da Retorta está en el punto kilométrico 80,777 del Camino Primitivo, en el municipio de Guntín. En los alrededores existe un miliario romano del año 40 d.C.

San Romao da Retorta church is at kilometre 80,777 of the Primitive Way, in the township of Guntín. There is a Roman milestone, from 40 a.C., in the surroundings

TOQUES DE CAMPÁ

TOQUES DE CAMPANA                                 BELL CHIMES

O campaneiro de San Romao Sr Jaime López Lamas mostra diversos toques e a sua finalidade. Algúns toques, como o toque A DOBRADO, poden ter varios usos e a súa interpretación corresponde ós veciños

El campanero de San Romao Sr Jaime López Lamas muestra diversos toques y su finalidad. Algunos toques, como el toque A DOBRADO, pueden tener varios usos y su interpretación corresponde a los vecinos

The bell ringer of San Romao Mr Jaime López Lamas shows various touches and their purpose. Some touches, such as the touch TO DOBRADO, can have several uses and their interpretation corresponds to the neighbors

Toque A DOBRADO, usado para a procesión o día da festa, para aviso de incendio ou para outros avisos / Toque A DOBLADO, usado para la procesión del día de fiesta, para aviso de incendio o para otros avisos / Touch TO DOBLADO, used for the holiday procession, for fire warning or for other warnings

Toque A LARGO, usado para a chamada á misa / Toque A LARGO, usado para la llamada a misa / Touch A LONG, used for the call to mass

Toque a defunto / Toque a difunto / Ringing for a deceased

O toque de unha soa badalada usase o día da festa no comezo da misa e na consagración. Tamén se emprega no remate dos enterros  / El toque de una sola campanada se usa el día de la fiesta en el comienzo de la misa y en el momento de la consagración. También se usa en el final de un sepelio / The ringing of a single bell is used on the day of the feast at the beginning of Mass and at the time of consecration. It is also used at the end of a burial

A campá da Igrexa de SAN ROMAO DA RETORTA

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE SAN ROMAO DA RETORTA                                  THE BELLS OF THE SAN ROMAO DA RETORTA CHURCH

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Year of manufacture:   1874

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:  Mi b/E b

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   IHS MA*RÍA I JOSE  AÑO DE 1874

Inscriptions:   IHS MA*RÍA AND JOSE  YEAR 1874