SANTIAGO SANTA MARIA DO CAMIÑO

A igrexa de Santa María do Camiño está en Santiago de Compostela no quilómetro 0,500 do Camiño de Santiago

Escoita as súas campás

La iglesia de Santa María del Camino está en Santiago de Compostela en el kilómetro 0,400 del Camino de Santiago

Escucha sus campanas

Saint Mary of the Way’s church is in Santiago de Compostela at kilometre 0,400 of the Saint James Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de SANTA MARÍA DO CAMIÑO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CAMINO     SAINT MARY OF THE WAY CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1785

Altura/Heigth: 56 cm

Diámetro/Diameter:  63 cm

Nota musical/Musical note:   Sib/Bb

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    JHS SANTA MARIA DEL CAMINO YSANTA BARBARA ORATE PRONOBIS

SIENDO RETOR DON AMBROSIO DE FONSECA Y FABRIQVERO DOMO ANTO CASAL AÑO 1785

BLANCO …

Inscriptions: JHS, SAINT MARY OF THE WAY AND SAINT BARBRA PRAY FOR US

BEING A RECTOR AMBROSIO DE FONSECA AND GUARDIAN OF THE CHURCH ANTONIO CASAL

YEAR 1785

BLANCO…

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1707

Altura/Heigth:  54 cm

Diámetro/Diameter:  55 cm

Nota musical/Musical note:   Fa/F

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    IHS S MARIA ORA PRONOBIS  AÑO DE 1707

Inscriptions: IHS, SAINT MARY, PRAY FOR US

YEAR 1707