ANTIGÜIDADE DAS CAMPÁS/ANTIGÜEDAD DE LAS CAMPANAS/BELLS AGE

A antigüidade das campás actuais que hai nos camiños Francés e Primitivo en Galicia vai dende o ano 1380, aproximadamente, ata 2008. Nesta gráfica vemos  a súa distribución por séculos. A maior parte foron fundidas no século XIX.

As campás máis antigas dos camiños Francés e Primitivo en Galicia son:

   – Ano 1380 (cálculo aproximado),  campá pequena da capela de Santa María da catedral de Santiago.

   -Ano 1541,  campá Vacante da torre da catedral de Santiago.

   -Ano 1550 (cálculo aproximado),  campá de sinais Laus Deo da catedral de Santiago.

   – Ano 1577,  catedral de Lugo. Campá das Horas.

   – Ano 1615,  igrexa de Padornelo. Campá pequena.

   -Ano 1671,   dúas campás do campanil da catedral de Santiago.

   -Ano 1672 ,  Campá das Ánimas da torre da catedral de Santiago.

   -Ano 1675,  campás Santiago Maior e San Luis da torre da catedral de Santiago.

   – Ano 1688,  Igrexa de Ferreiros. Campá pequena. 

As campás máis recentes dos camiños Francés e Primitivo en Galicia son:

  -Ano 2008,  Igrexa de Liñares. Campá grande.

  – Ano 2003,  Igrexa de San Xoán do Alto. Campá grande.

  – Ano 2000,  Igrexa de Calvor. Campá grande.

 

La antigüedad de las campanas de los caminos Francés y Primitivo oscila entre el año 1380 (año aproximado) y  2008. En esta gráfica vemos su distribución por siglos. La mayor parte fueron fundidas en el XIX.

Las campanas más antiguas de los caminos Francés y Primitivo en Galicia son:

   -Año 1380 (cálculo aproximado), campana pequeña de la capilla de Santa María de la catedral de Santiago.

   -Año 1541,  campana Vacante de la torre de la catedral de Santiago.

   -Año 1550 (cálculo aproximado), Campana de Señales Laus Deo de la catedral de Santiago.

   – Año 1577, catedral de Lugo. Campana de las Horas.

   – Año 1615, Iglesia de Padornelo. Campana pequeña.

   -Año 1671, dos campanas del campanil de la catedral de Santiago.

   -Año 1672,  campana de As Ánimas de la torre de la catedral de Santiago.

   -Año 1675,  campanas Santiago Mayor y San Luis de la torre de la catedral de Santiago.

   – Año 1688, Iglesia de Ferreiros. Campana pequeña.

Las campanas más recientes de los caminos Francés y Primitivo en Galicia son:

   -Año 2008,  Iglesia de Liñares. Campana grande.

   -Año 2003,  Iglesia de San Xoán do Alto. Campana grande.

   -Año 2000,  Iglesia de Calvor. Campana grande.

 

The age of French and Primitive Way bells ranges from 1380 (approximate year) to 2008. In this chart, we can see centuries distribution. Most of them were melted in the 19th century.

The oldest bells of the French and PrimitiveWay in Galicia are:

   -Year 1380 (approximate year),  small bell of the Saint Mary Chapel in Santiago cathedral.

   -Year 1541, Vacant bell of the Santiago cathedral tower.

   -Year 1550 (approximate year), Signs Bell, Laus Deo, in the Santiago cathedral.

   – Year 1577, Lugo cathedral. Hours Bell.

   – Year 1615, Padornelo’s church. Small bell.

   -Year 1671,  two bells of the Santiago cathedral campanile.

     -Year 1672,  Souls Bell, in the tower of the Santiago cathedral.

   -Year 1675,  Great Saint James and Saint Louis bells, in the Santiago cathedral tower.

   – Year 1688, Ferreiros church. Small bell.

The most recent bells of the French and Primitive Ways in Galicia are:

   -Year 2008,  Liñares church. Big bell.

   -Year 2003,  San Xoán do Alto church. Big bell.

   -Year 2000, Calvor church. Big bell.